กิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     วันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน่วยพัฒนาครู ศธจ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
     1) กิจกรรมประชุมวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การศึกษา Thailand 4.0 วิทยากร ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น/หัวหน้าหน่วยพัฒนาครู ศธจ.ขอนแก่น
     2) กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ วิทยากร ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.เชี่ยวชาญ/คุณครูสมศรี วิไลรัตน์ ครูเชี่ยวชาญ 
     3) กิจกรรมอบรมคูปองครูรอบพิเศษ เพื่อสะสมชั่วโมงการพัฒนาตาม ก.ค.ศ. กำหนด และพัฒนาสมรรถนะวิทยากรรุ่นใหม่ ปี 2562 ให้รู้และเข้าใจ ในเนื้อหาที่จะต้องเป็นวิทยากร และฝึกทักษะการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 วิทยากร ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล พร้อมทีมวิทยากรแกนนำประจำหน่วยพัฒนาครู ศธจ.ขอนแก่น ซึ่ง กิจกรรมวิชาการที่กล่าวมานี้ จะส่งเสริมให้วิทยากรทุกคน มีความรู้ ความสามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง ได้อย่างมีคุณภาพ ต่อไป