กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ “วิทยฐานะเชี่ยวชาญ”

    6 เมษายน 2562 หน่วยพัฒนาครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ “วิทยฐานะเชี่ยวชาญ” ให้กับวิทยากรในสังกัดหน่วยพัฒนาครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 45 คน และครูผู้สนใจทั่วไปจำนวน 15 คน ขอขอบคุณดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัด สพม. 22 และคุณครูสมศรี วิไลรัตน์ ครูเชี่ยวชาญ สังกัด อปท. ที่ได้มาเป็นวิทยากรฝึกสมรรถนะการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการของกลุ่มวิทยากรสังกัดหน่วยพัฒนาครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดอบรมครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป
ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม