การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชนด้านหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (หัวหน้าหน่วยพัฒนาครู สำงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น) เป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชนด้านหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทีมวิทยากร หน่วยพัฒนาครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม