การประชุมวิทยากร ครั้งที่ 1/2562 หน่วยพัฒนาครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

                  5 เมษายน 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าหน่วยพัฒนาครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิทยากรครั้งที่ 1/2562
หน่วยพัฒนาครู ศธจ.ขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ผู้ประสานงานหลักหน่วยพัฒนาครู ศธจ.ขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุม
ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 8 หลักสูตรและมีวิทยากรประจำหลักสูตร 130 คน กิจกรรมสำคัญในการประชุมภาคความรู้บรรยายวิชาการในหัวข้อ “การศึกษา Thailand 4.0” วิทยากรโดยดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ภาคปฏิบัติการฝึกสรรถนะวิทยากร
มืออาชีพ โดยดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล
และนายอภิรักษ์ ทองดี ซึ่งวิทยากรจะได้นำความรู้
และประสบการณ์ตรงในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดอบรมคูปองครู ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อไป

ภาพกิจกรรม