โครงสร้างสำนักงาน

โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
โครงสร้างตำแหน่งบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
โครงสร้างผู้บริหาร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
(ข้อมูล ณ 24 ตุลาคม 2563)