แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน(กำกับติดตามรอบ 6 เดือน วันที่ 30 ก.ย. 2562 )
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (N/A เริ่มดำเนินการในปี 2562)