การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่