การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน
 • 01 โครงสร้างหน่วยงาน
 • 02 ข้อมูลผู้บริหาร
 • 03 หน้าที่อำนาจ
 • 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 •  07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • 08 Q&A
 • 09 Social Network
แผนดำเนินงาน 2563
 • 010 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 • 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
 • 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
การปฏิบัติงาน 2563
 • 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 • 014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 • 015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563
 • 016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
 • 017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
 • 018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
 • 019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2563
 • 020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
 • 021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
 • 022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 • 023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
 •  024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
การร้องเรียนการทุจริต 2563
 • 025 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
 • 026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
 • 027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
 • 028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2563
 • 029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
 • 030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
 • 031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2563
 • 032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
 • 033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
 • 034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
 • 035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
 • 036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563
 • 037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
 • 038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
 • 039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563