ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.สุภชัย จันปุ่ม

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

 

ระดับการศึกษา

 

คุณวุฒิ

 

สาขาวิชา

 

สถานศึกษา

ปริญญาตรี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

การสอนสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

การบริหารการศึกษา

สถาบันราชภัฏเลย

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่

                   ชื่อตำแหน่ง      

ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

สังกัด

1

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ –      ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓

๓ ปี ๕ เดือน

สปช.

2

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

 

๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ –

๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗

 

๔ ปี ๓ เดือน

สปช.

3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ –

๒๗ กันยายน๒๕๕๒

๕ ปี ๓ เดือน

สพฐ.

4

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ –

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๗ ปี ๘ เดือน

สพฐ.

5

ศึกษาธิการจังหวัด

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน

๒ ปี ๖ เดือน

สป.ศธ.

รวมอายุราชการ

๓๒ ปี ๔ เดือน

ช่องทางติดต่อ (โดยตรง)
โทรศัพท์ (สำนักงาน) 043-234634
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-99445567
โทรสาร 043-234636
e-mail : supachai.2509@gmail.com

คณะผู้บริหารในสำนักงาน ศธจ.ขอนแก่น