เชิญประชุมวิทยาการประจำหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เชิญประชุมวิทยาการประจำหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1.หนังสือเชิญประชุม
2.กำหนดการ