Category: กิจกรรมหน่วยพัฒนาครู

การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบสอง) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบสอง) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ห...

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชนด้านหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...