Category: กิจกรรมหน่วยพัฒนาครู

งานแถลงข่าว Run For Child 2020 “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”

งานแถลงข่าว Run For Child “ว...

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

16 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันท...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.ส...

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี

  30 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชนด้านหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...