Category: กิจกรรมหน่วยพัฒนาครู

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.ส...

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี

  30 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบสอง) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบสอง) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ห...

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชนด้านหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...