Category: หนังสือราชการ หน่วยพัฒนาครู

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลัก...

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัด...

เชิญประชุมวิทยาการประจำหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เชิญประชุมวิทยาการประจำหลักสูตรพัฒ...