Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาไอคิวเด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น...

การประชุมโครงการการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียน และแนวทางการตรวจ นิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2562 ...

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิ...

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  น...

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สพฐ.) ปี พ.ศ.2561 (ภาค ค)

9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิก...

การดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิก...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดขอนแก่น

6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่...