Category: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

    10 กรกฎาคม 2562 สำนั...

ศธจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัด ” ครั้งที่ 1/2562

    วันที่ 25 มิถุนายน 2...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของจังหวัดขอนแก่น โครงการ Teams For Education:TFE

21 มิถุนายน2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ...

การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา

  13 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์...

ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    10 มิถุนายน 2562 นาย...

ต้อนรับคณะติดตาม โครงการติดตามเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  29 พฤษภาคม 2562 นายสุวัฒน์ช...

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  22 พฤษภาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...