Category: ไม่มีหมวดหมู่

ขอความร่วมมือในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ขอความร่วมมือในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ขอความร่วมมือในการติดตามและเฝ้าระว...

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควา...

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ป...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางก...