Category: แผนพัฒนาฯ/ปฏิบัติการ ศธจ.ขอนแก่น

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย...

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ไ...

แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ