Category: แผนพัฒนาฯ/ปฏิบัติการ ศธจ.ขอนแก่น

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ...

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อน การบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อน...

แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2566 – 2570) (ศธภ.12)

แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะ...

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธภ.12)

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังห...

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานว...

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมา...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโย...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโย...

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาว์โหลดที่นี่ : แผนปฏิบัติการประจ...