Category: เอกสารเผยแพร่

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินต่างๆ

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินต่างๆ

1. การประเมินศักยภาพประกอบการพิจาร...

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ไ...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ชื่อผลงาน:    รายงานผลการดำเนินงาน...

รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข แบบมีส่วนร่วม

รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปล...

งานวิจัย ทางการศึกษา

งานวิจัย ทางการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ