Category: เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ไ...

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)โดย นางพัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

https://drive.google.com/file/d/1O...

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ไ...

รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิ...

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้สำอางโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบริหารโ...

หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ 1-8 (ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น

หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ ...