Category: เอกสารเผยแพร่

รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิ...

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้สำอางโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบริหารโ...

หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ 1-8 (ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น

หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ ...

ธรรมาภิบาลกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ชื่อผลงาน ธรรมาภิบาลกับการส...

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562-2565

ดาวน์โหลด เอกสาร แผนพัฒนาทักษะด้าน...

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินต่างๆ

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินต่างๆ

1. การประเมินศักยภาพประกอบการพิจาร...