Category: หน่วยตรวจสอบภายใน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข : Happy Soul” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข : Happy Soul” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ &#822...

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อก...