Category: หนังสือราชการ

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควา...

ขอความร่วมมือในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ขอความร่วมมือในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ขอความร่วมมือในการติดตามและเฝ้าระว...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึ...

กรอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื...

ขอประชาสัมพันธ์เอกสารสำหรับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์เอกสารสำหรับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์เอกสารสำหรับการจัดก...

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด...

ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรพยากรธรรมชาติ” ปีที่2

ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรพยากรธรรมชาติ” ปีที่2

ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริมสร...