Category: หนังสือราชการ

การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  กองทุน  Mizuho  Asian  Fund  2019

การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กองทุน Mizuho Asian Fund 2019

Scan_20190523 (2) การสนับสนุนอุปกร...

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย,รั้ว และปรับปรุงเสาธงและภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้ว...

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลัก...

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัด...

ประกาศอัตราการอุดหนุนฯ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ประกาศอัตราการอุดหนุนฯ และแนวทางกา...