Category: หนังสือราชการ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฎิบัติการ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพฐ. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ของ กศจ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝ...

การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพฐ. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของ กศจ.ขอนแก่น

การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน...

การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในส...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร...