Category: หนังสือราชการ

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

  การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื...

ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการนำส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ไม่ครบสิปปี พ.ศ.2561

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครู ผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครู...

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก...

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำ...

โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนในสั...

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการบรรจุและแ...

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหาร...