Category: หนังสือราชการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

การส่งเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยการความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

การส่งเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนสิ...

การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการ...

การเพิ่มเติมประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

การเพิ่มเติมประกาศการดำเนินงานของก...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำห...