Category: หนังสือราชการ

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับช...

แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กรณีที่มีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียน...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9 เพิ่ม

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุค...

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการ...

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชากา...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 3

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประกว...

แจ้งเลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกที่ 1)

แจ้งเลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกที่ 1)

แจ้งเลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริ...