Category: หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนั...

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ”รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : เอกลักษณ์ไทยที่ภูมิใจ”

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตสื่อสร้า...

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูและบ...

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนต...

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสาร...

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค...