Category: หนังสือราชการ กลุ่มเอกชน

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2556 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2556 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเร...

แจ้งการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า)

แจ้งการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า)

แจ้งการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้า...

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรง...

การขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเ...

การติดตามรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ

การติดตามรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ

การติดตามรายงานแสดงกิจการและการประ...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ประจำเดือน มีนาคม 2563 )

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

ขอไฟล์ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR) ปีการศึกษา 2561

ขอไฟล์ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561

ขอไฟลืข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอ...

แจ้งการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  (ล่วงหน้า)

แจ้งการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า)

การใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรีย...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และแบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และแบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาต...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และแบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และแบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาต...