Category: หนังสือราชการ กลุ่มเอกชน

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม”วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562″

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม”วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562″

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม&#8221...

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุยชน

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุยชน

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมา...

การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดต...

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกสถานศึกษา และบุคลากรสถา...

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ค...

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี  2562

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน...

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริย...

การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  กองทุน Mizuho  Asian  Fund  2019

การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กองทุน Mizuho Asian Fund 2019

การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิ...

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2561

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษา...

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...