Category: หนังสือราชการ กลุ่มเอกชน

การส่งเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยการความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

การส่งเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนสิ...

การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการ...

การเพิ่มเติมประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

การเพิ่มเติมประกาศการดำเนินงานของก...

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำห...

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิส...

การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเ...

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพ...

การจัดเก็บข้อมูลการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(CVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดเก็บข้อมูลการตรวจติดตามนโยบา...