Category: หนังสือราชการ กลุ่มเอกชน

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสั่งซ...

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลุกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลุกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครง...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถาน...

การรวบรวมข้อมูลปัญหา/ข้อเสนอแนะโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564

การรวบรวมข้อมูลปัญหา/ข้อเสนอแนะโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564

การรวบรวมข้อมูลปัญหา/ข้อเสนอแนะโคร...

สำรวจรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่ประสงค์รับการนิเทศติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำรวจรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ปร...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกาาโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกาาโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...