Category: หนังสือราชการ กลุ่มเอกชน

ขออนุญาตเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด

ขออนุญาตเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด

ขออนุญาตเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์นัก...

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลขประชาชน กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ในเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลข...

แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเ...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน”เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน”เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

เอการแนบ

การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนก...

การสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

การสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ต...

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนา...

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุข...

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน น...