Category: หนังสือราชการ กลุ่มเอกชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (NT , RT) ปีการศึกษา 2563  ระดับสนามสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (NT , RT) ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเ...

การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ -9 เมษายน 2564)

การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ -9 เมษายน 2564)

กดลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

การเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

การเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำราย...

แจ้งกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

แจ้งกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

แจ้งกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริย...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัย”ประจำปี 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัย”ประจำปี 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนส...