Category: หนังสือราชการ กลุ่มลูกเสือ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เส...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝ...

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2.5

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตร...

การแต่งตั้งยุวกาชาดสถานศึกษาฯ

การแต่งตั้งยุวกาชาดสถานศึกษาฯ

Scan_20200122-แปลง

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถี...

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น “เด็กดีศรีขอนแก่น” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น “เด็กดีศรีขอนแก่น” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ

ขอรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

ขอรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

Scan_20191219-แปลง

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก

การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความปร...