Category: หนังสือราชการ กลุ่มพัฒนาฯ

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกาา “พาน้องกลับมาเรียน”

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกาา “พาน้องกลับมาเรียน”

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคแล...

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง การสรรหา...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่นเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ...

การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด

การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด

การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของส่วนร...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี

ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบา...

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระว...

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งแบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรฯ

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งแบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรฯ

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งแบบสอบ...