Category: หนังสือราชการ กลุ่มพัฒนาฯ

การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพ...

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหว...

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบ 2)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบ 2)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครง...

การใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมทางการเมือง

การใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมทางการเมือง

การใช้สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเส...

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทา...

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ.ครั้งที่  ๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ.ครั้งที่ ๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครง...

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน

ประกาสหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Scan_20191212-แปลง