Category: หนังสือราชการ กลุ่มพัฒนาฯ

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำห...

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิส...

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส...

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื...

ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุ...

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยา...

ของดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

ของดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

ของดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสู...

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2556 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2556 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเร...

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรง...