Category: หนังสือราชการ กลุ่มพัฒนาฯ

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โครงการเพิ่มท้กษะด้านอาชีพแก่นักเร...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO  BE NUMBER  ONE  IDOL จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO BE NUMB...

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ประจำปีพุทธศํกราช  ๒๕๖๒  จังหวัดขอนแก่น

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศํกราช ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น

Scan_20191112-แปลง

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเปรม...

ทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”

ทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”

ทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการเ...

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนา...

การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศ...

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึก...

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึก...

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ประสานสถาบันการศึก...