Category: หนังสือราชการ กลุ่มพัฒนาฯ

ขออนุญาตเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด

ขออนุญาตเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด

ขออนุญาตเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์นัก...

แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเ...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน”เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน”เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

เอการแนบ

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนา...

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข ปี 2563

ข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุข...

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

การเปิดฟังความคิดเห็นของนักเรียน น...

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

หนังสือแจ้งพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับพื้นที่การศึกษา

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับพื้นที่การศึกษา

หนังสือแจ้งและสิ่งที่ส่งมาด้วย