Category: หนังสือราชการ กลุ่มนโยบายและแผน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศ...

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อน การบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาค และกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อน...

แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2566 – 2570) (ศธภ.12)

แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะ...

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธภ.12)

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังห...

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานว...

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมา...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง การสรรหา...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่นเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ...

ประกาศ ศธจ.ขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรีย...