Category: หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

การจัดเก็บข้อมูลการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(CVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดเก็บข้อมูลการตรวจติดตามนโยบา...

ขอเชิญร่วมงานชมกิจกรรม”เปิดบ้านสาธิตอนุบาล” ประจำปีการศึกษา  2562

ขอเชิญร่วมงานชมกิจกรรม”เปิดบ้านสาธิตอนุบาล” ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมงานขมกิจกรรม เปิดบ้านสาธ...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร...

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ประสานการจัดสอบและตัวแทนศูนย์สอบ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ ...