Category: หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย”หนึ่งจังหวัด หนึ่งนวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562″

ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาปฐมวั...

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามปร...

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก...