Category: หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

รวมเล่ม_คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิ...

ขอเชิญร่วมงานชมกิจกรรม”เปิดบ้านสาธิตอนุบาล” ประจำปีการศึกษา  2562

ขอเชิญร่วมงานชมกิจกรรม”เปิดบ้านสาธิตอนุบาล” ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมงานขมกิจกรรม เปิดบ้านสาธ...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร...

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ประสานการจัดสอบและตัวแทนศูนย์สอบ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ ...

การจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

การจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

การจัดกิจกรรม PLC

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน  ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเ...

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒ...

การศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผ...

การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเ...

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2562

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...