Category: รายงานจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน

การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเต...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย,รั้ว และปรับปรุงเสาธงและภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้ว...

เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติก...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำน...