Category: รายงานจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย,รั้ว และปรับปรุงเสาธงและภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้ว...

เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติก...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำน...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมขนาด 6 ห้อง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมขนาด 6 ห...

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...