Category: งานวิจัย/ผลงานวิชาการ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ชื่อผลงาน:    รายงานผลการดำเนินงาน...

รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข แบบมีส่วนร่วม

รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปล...