Category: งานวิจัย/ผลงานวิชาการ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร การนิเทศด้วยกระบวน...

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)โดย นางพัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

https://drive.google.com/file/d/1O...

รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิ...

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้สำอางโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบริหารโ...

ธรรมาภิบาลกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ชื่อผลงาน ธรรมาภิบาลกับการส...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ชื่อผลงาน:    รายงานผลการดำเนินงาน...