Category: กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

การดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิก...

เฉลยโจทย์ตัวอย่างการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม GL47 (21-22 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา)

เฉลยโจทย์ตัวอย่างการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม GL47 (21-22 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา)

เฉลยโจทย์ตัวอย่างที่โคราช

ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะที่ 2)

ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2561 ห...

ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 ...

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานตามโครงกา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 หน่วยตรวจสอบ...

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพั...