Category: กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี

  30 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข : Happy Soul” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข : Happy Soul” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ &#822...

คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.ส...

การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา

  13 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์...

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

การดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิก...

เฉลยโจทย์ตัวอย่างการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม GL47 (21-22 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา)

เฉลยโจทย์ตัวอย่างการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม GL47 (21-22 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา)

เฉลยโจทย์ตัวอย่างที่โคราช

ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะที่ 2)

ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2561 ห...