Category: กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประชาสัมพันธ์  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  22 พฤษภาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

การอบรมตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 กลุ่...

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มีนาคม 2562

เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล...

ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการนำส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ไม่ครบสิปปี พ.ศ.2561

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครู ผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครู...

การประชุมโครงการการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียน และแนวทางการตรวจ นิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2562 ...

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  น...