Category: กิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัด ” ครั้งที่ 1/2562

    วันที่ 25 มิถุนายน 2...

ประชาสัมพันธ์  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติ...

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2562

  นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดขอนแก่น

6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่...