Category: กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563-2564 (ฉบับทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 ...

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ งานกาชาดและประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

  13 สิงหาคม 2562 นายสันติ เห...

ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    10 มิถุนายน 2562 นาย...

ต้อนรับคณะติดตาม โครงการติดตามเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  29 พฤษภาคม 2562 นายสุวัฒน์ช...

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย...

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2562

  นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้...

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ไ...