Category: กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน

การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นา...

การออกตรวจติดตามดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์/ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเทศกาลวันลอยกระทง

    วันที่11พฤศจิกายน 25...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่และที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย

  วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 0...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.ส...

มหกรรมวิชาการ “สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62”

  16 กันยายน 2562 นายปานทอง ส...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2)

  4 กันยายน 2562 ดร.สุภชัย จั...

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี

  30 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563-2564 (ฉบับทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 ...