Category: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.ส...

มหกรรมวิชาการ “สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62”

  16 กันยายน 2562 นายปานทอง ส...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2)

  4 กันยายน 2562 ดร.สุภชัย จั...

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม สู่การทำดี

  30 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ งานกาชาดและประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

  13 สิงหาคม 2562 นายสันติ เห...

การประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จั...

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “บทบาทศึกษานิเทศก์ ในยุคดิจิทัล” และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

  8 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จั...

การประชุมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

7 สิงหาคม 2562 นางสาวประดินันท์ สด...

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5-6 สิงหาคม2562 ณ ค่ายลูกเส...