Category: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

งาน Open house Open heart สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน กับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และ ร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงการนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กฤต ส...

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10....

การประชุมระดมความคิดและสังเคราะห์กลไกการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคเชิงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11....

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กฤต ส...

การประชุมโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.0...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    28 ตุลาคม 2564 ศธจ.ข...

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กัน...

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสุภชัย&nb...

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานออนไลน์ “Smart Online Meeting”

31 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศร...