Category: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

การประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น...

ศธจ.ขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น...

กิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบโครงการประจำหน่วยงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น....

รายการทีวีอีสานคนไทยไม่ทิ้งกัน “ตอนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09:30...

การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา ครูรุ่นใหม่ ปีที่ 2 “การถอดบทเรียนระดับภูมิภาค”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08....

ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภท “สถานศึกษา” ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเช้า ...

การประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...