Category: กิจกรรมกลุ่มกิจการลูกเสือฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

  13 สิงหาคม 2562 นายสันติ เห...

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5-6 สิงหาคม2562 ณ ค่ายลูกเส...

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

  20 กรกฎาคม 2562 ดร.สุภชัย จ...

รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษ...

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ดีเด่น1ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น...

ประกาสรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี๒๕๖๒

ประกาสรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี๒๕๖๒

พี่น้อย1พี่น้อย2

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

123

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

1 2 3 4 5 6

ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น สวนสนามเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น สวนสนาม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑