Category: กลุ่มงานภายใน

ติดตามการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนเอกชน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ติดตามการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนเ...

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อก...

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่า...