Author: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศ...

เชิญประชุมคณะกรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 ระดับสนามสอบ

เชิญประชุมคณะกรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 ระดับสนามสอบ

เชิญประชุมคณะกรมการประเมินความสามา...

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (NT , RT) ปีการศึกษา 2563  ระดับสนามสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (NT , RT) ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเ...

การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ -9 เมษายน 2564)

การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ -9 เมษายน 2564)

กดลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best practices)ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร)และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best practices)ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านผู้บริหาร)และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย(ด้านครูผู้สอน) ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่...

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามปร...