Author: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามปร...

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก...

แจ้งเลื่อนการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งเลื่อนการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งเลื่อนการประกวดออกแบบตราสัญลัก...

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบั...

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลง

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลง

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญ...

การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพิ้นฐาน(Onet)ไปใช้

การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพิ้นฐาน(Onet)ไปใช้

การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพิ้นฐา...

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๑ ปี      ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๑ ปี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักด...