Author: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

รวมเล่ม_คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิ...

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามปร...

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก...

แจ้งเลื่อนการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งเลื่อนการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งเลื่อนการประกวดออกแบบตราสัญลัก...

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับเกียรติบั...

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลง

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลง

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญ...

การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพิ้นฐาน(Onet)ไปใช้

การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพิ้นฐาน(Onet)ไปใช้

การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพิ้นฐา...