Author: หน่วยตรวจสอบภายใน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข : Happy Soul” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข : Happy Soul” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ &#822...

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงเรียนเอกชนในสังกัด)

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่า...

เฉลยโจทย์ตัวอย่างการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม GL47 (21-22 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา)

เฉลยโจทย์ตัวอย่างการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม GL47 (21-22 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา)

เฉลยโจทย์ตัวอย่างที่โคราช

ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะที่ 2)

ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2561 ห...

ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 ...

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อก...

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานตามโครงกา...

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่า...