Author: กลุ่มพัฒนาฯ

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัด...

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำ...

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหาร...

การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ

การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ

การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ร...

ประกาศรับสมัครเยาวชนคนเก่ง  เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี

ประกาศรับสมัครเยาวชนคนเก่ง เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

001-converted (6)

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศ...

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทา...

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด  ประจำปี  ๒๕๖๒

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒

001-converted (5)

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒

001-converted (4)

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี : ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี : ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

001-converted (3)