Author: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบ...

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอน...

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพ...

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี2565

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี2565

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้ส...