Author: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ป...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกาาโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกาาโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและการกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกา...