Author: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกาาโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกาาโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและการกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกา...

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ค่ารักษาพยาบาล และ การศึกษาบุตร  ประจำเดือน เมษายน 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล และ การศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2564

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...