Author: admin

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒ...

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ประจำปีพุทธศํกราช  ๒๕๖๒  จังหวัดขอนแก่น

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศํกราช ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น

Scan_20191112-แปลง

ธรรมาภิบาลกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  ชื่อผลงาน ธรรมาภิบาลกับการส...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง นโยบายกา...

การออกตรวจติดตามดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์/ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเทศกาลวันลอยกระทง

    วันที่11พฤศจิกายน 25...

การติดตามและประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามและประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามและประเมินกระบวนการจัดการ...