Author: admin

การบรรจุและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

18 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจ...

งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2562

  นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้...

การอบรมตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 กลุ่...

การอบรมพัฒนาผู้บริหาร/หัวหน้าวิชาการโรงเรียนเอกชนด้านหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น

  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิกา...