Author: admin

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ค...

การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา

  13 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์...

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี  2562

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน...

ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    10 มิถุนายน 2562 นาย...

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริย...

การประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

การประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุ...

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่า...