Author: admin

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนั...

ศธจ.ขอนแก่นลงพื้นที่ตามแผนบูรณาการด้านการศึกษา ของจังหวัดขอนแก่น (โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ โรงเรียน Stand Alone)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กันตธี...

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ”รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : เอกลักษณ์ไทยที่ภูมิใจ”

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตสื่อสร้า...