Author: admin

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด –19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น...

การประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

28 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.กฤ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่ (Holistic Teacher) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.กฤต สุวรร...

การประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 ดร.กฤต สุวรร...

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.กันตธี เน...

การนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.กฤต สุวรร...