Author: admin

สำรวจรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่ประสงค์รับการประเมิน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ส...

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาว์โหลดที่นี่ : แผนปฏิบัติการประจ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

         ...

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

         ...

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 / 2564

   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2...

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (ภาค ก)

         ...