โครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

      19 กรกฏาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีดี ภูสีน้ำ   รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมปลูกป่า และนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา เขต 25 ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในสังกัดจังหวัดขอนแก่นทุกหน่วยงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงทุกคน
โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 524,370 ต้น เพื่อปลูกพร้อมกัน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดพื้นที่ปลูก ดังนี้
๑) ส่วนกลาง ปลูกจำนวน 6,810 ต้น บนเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้จากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน 
๒) ส่วนภูมิภาค มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่ของหน่วยงาน พร้อมกับส่วนกลาง จังหวัดละ 6,810 ต้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่ปลูกต้นไม้ มีการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลภายหลังจากการปลูก ซึ่งจะช่วยปลูกจิตสำนึกของเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ภาพกิจกรรม