โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึษาจังหวัดขอนแก่น

      วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ทีมงานพัฒนาหลักสูตร สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึษาจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมที่ 1 ประชาคมวิเคราะห์บริบทของโซนพื้นที่ พัฒนาหลักสูตร “Tubtim Chumphae Rice Branding” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้ MOU กับสถานศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ

ภาพกิจกรรม