โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

                20 กรกฎาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ของการจัดประชุมตามโครงการคือ
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ให้มีความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณตระหนักถึงผลกระทบภัยคุกคาม Social Media
2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์สื่อปลอดภัยและเป็นประโยชน์ ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการนำ Social Media ไปสร้างรายได้ สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ ได้รับการสนับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนบ้านท่ากระเสริมและได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆที่ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 แห่ง ทั้งสิ้น 110 คน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการ โดยมีระยะเวลาประชุมเป็นเวลา 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม