โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน…ซ่อนอยู่ใกล้ตัว”

         5 สิงหาคม 2563 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดอบรม โครงการสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน…ซ่อนอยู่ใกล้ตัว” เพื่อสนองต่อนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ และกรณีตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อผลักดันไปสู่ “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี..สู่สังคมดี” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดขอนแก่น ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้ตรวจสอบภายใน และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 90 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ภาค 4) และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม